Koronavirüsten bugün 68 kişiyi kaybettik
Koronavirüsten bugün 68 kişiyi kaybettik
Antalya'da nem yüzde 80
Antalya'da nem yüzde 80
Böcek ile ilgili son durum açıklaması
Böcek ile ilgili son durum açıklaması
Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı
Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı
27 Ocak 2020 Pazartesi - 11:10

Antalya'daki belediyelerin 'Sayıştay' raporlarını yayınlıyoruz

Belediyelerin korkulu rüyası ‘Sayıştay’ raporları yayınlandı. Belediye icraatlarını denetleyen müfettişler belediyelerde yapılan usulsüzlükleri tek tek ortaya döktü.

Antalya daki belediyelerin  Sayıştay  raporlarını yayınlıyoruz
Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Google+'da Paylaş Haberi Yazdır Arkadaşına Gönder Metni küçült Metni büyüt

Gün Haber, eline ulaşan Sayıştay raporlarını yayınlıyor… Raporların detayı için haber içindeki ilgili belediyelerin ismini tıklamayı unutmayın…

BÜYÜKŞEHİR BULGU LİSTESİ:

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Hatalı Kullanılması

2. Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabının Hatalı Kullanılması

3. Birikmiş Amortisman Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

4. Takibe Alınan Faaliyet Alacaklarının Mevzuata Uygun Muhasebeleştirilmemesi

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

2. Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hesabı İle Banka Hesabının Mevzuata Uygun Kullanılmaması

3. Emanetler Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi

4. Müze Giriş Ücretleri Paylarının İlçe Belediyelerine Gönderilmemesi

5. İdare Taşınır Mal Yönetimi Hesabı İcmal Cetveli İle Bilanço Arasında Fark Olması

6. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Açık İhale Usulüyle İhale Edilmesi Gereken İşlerin Pazarlık Usulüyle İhale Edilmesi

7. Sporcu Personel Hizmet Alım İşi İhalesinde Puanlama ve Kura Yönteminin Nasıl Yapıldığının Tutanak Altına Alınmaması

8. İlan ve Reklam Vergisi Alacakları İçin Takip İşlemlerinin Başlatılmaması

9. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Aykırı Olarak Meclis Kararı Olmadan Taşıt Edinilmesi

10. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Aykırı Olarak Ücret Belirlenmesi

11. Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin Dağıtımında Mevzuata Uyulmaması

12. Belediye Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi

13. Belediye Tarafından Altyapı Yatırım Hesabının Kullanılmaması

14. Belediyenin İşlettiği Kreşlerin Gelir ve Giderlerinde Mevzuata Aykırı Uygulamalar Bulunması

15. Büyükşehir Belediyesinin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanlardaki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları

16. Doğrudan Temin suretiyle Alınan Hizmet Alımı Ödemeleri İçerisinde Hakediş Raporlarının Bulunmaması

17. Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Hizmet İşlerinde Sözleşme Yapılmaması

18. Götürü Bedel Üzerinden Yapılan Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Hesabında Yüklenici Karının Gösterilmemesi

19. Hafriyat Döküm Sahası ve Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Olarak Kullanmak Üzere Orman Genel Müdürlüğünce Antalya Büyükşehir Belediyesine İzin Verilen Alanların İhalesiz Olarak Antalyaspor Kulübü Derneğine Verilmesi ve Protokolle Belirlenen Ücretlerin Tahsil Edilmemesi

20. Hazineye Ait Taşınmazların Satış Bedellerinin Tahsil Edilen Kısmından Gönderilen %10 Payın 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Hükümlerine Göre Oluşturulması Gereken Fon Hesabına Aktarılmaması ve Bu Payın Amacı Dışında Kullanılması

21. İhale Yapılmadan Gsm Hizmet Alım İşi Yapılması

22. İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanunun Öngördüğü Şekilde Kullandırılmaması

23. Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yer Alan Ticari Ünite ve Tesislerin İşletilmesi İşi İhale Sürecinde Meydana Gelen Hukuka Aykırılıklar

24. Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yer Alan Ticari Ünite ve Tesislerin İşletilmesi İşi İhalesinde Rekabeti Engelleyici Unsur Bulunması

25. Kurum Performans Kriterlerinin Belirlenmemesine Rağmen Personele İkramiye Ödenmesi

26. Kurum Personeline Kanunda Yer Alan Yasal Sınırın Üzerinde Fazla Çalışma Yaptırılması

27. Mevzuatta Belirlenmeyen Unvanlarda Sözleşmeli Personel İstihdam Edilmesi

28. Parasal Sınırın Altında Kalmak Amacıyla Bazı Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünmesi

29. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmadan Özel Hakka Sahip Olmayan Kişiden Doğrudan Temin Suretiyle Hizmet Temin Edilmesi

30. Su Üstü Sporları Parkur Noktalarının İhale Edilmesinde Mevzuata Aykırı Hareket Edilmesi

31. Süre Uzatımı Verilen Yapım İşlerinde All Risk Sigorta Süresinin Uzatılmaması

32. Taşınmaz Kira Sözleşmelerinin Noter Tasdikli Olmaması

33. Taşınmazların Düşük Bedellerle Belediye Şirketlerine Kiraya Verilmesi

34. Teknik Personel Taahhüdünün Zamanında Sunulmaması ve Cezai Şartların Uygulanmaması

35. Yapım İşlerine Ait İş Programlarının Gerçek Durumu Yansıtmaması

36. Yevmiye Numaralarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Uygun Olarak Verilmemesi

BÜYÜKŞEHİR RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

KEPEZ BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. 2464 sayılı Kanuna Göre Yeniden Güncelleme Oranı Kadar Arttırılması Gereken Bazı Vergi ve Harçların Güncellenmemesi

2. Daimi İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

3. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere Aykırı Olarak Araç Kiralanması

4. Mevzuata Aykırı Olarak Bir Derneğe Taşınmaz Tahsisinin Bulunması

5. Mevzuata Aykırı Olarak Bir Şirket ve Spor Kulübüne Taşınmaz Tahsisinin Bulunması

6. Büyükşehir Belediyesinden İlçe Belediyesine Aktarılması Gereken Otopark Geliri Paylarının Takibinin Yapılmaması

KEPEZ RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

MANAVGAT BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. Müze Giriş Ücretleri Paylarının Büyükşehir Belediyesinden Tahsil Edilmemesi

2. Aktif Olan İşyerlerine Ait Belediye Gelirleri Takibinde Eksikliklerin Bulunması

3. Binalara Asılan İlanlarla İlgili İlan ve Reklam Vergisi Tahakkukunun Tam Olarak Yapılmaması

4. Canlı Müzik İzin Belgesi Olmadan Faaliyette Bulunanlara İlişkin Eğlence Vergisi Tahakkuk Ettirilmemesi

5. Haksız Çıkma Zammının Tahsil Edilmesiyle İlgili Gerekli Sürecin İşletilmemesi

6. İhale Edilen Yapım İşlerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 16’ncı Maddesine Aykırı İşlem Yapılması

7. İhale öncesi Hazırlanan Uygulama Projelerindeki Hatadan Kaynaklı Süre Uzatımları Verilmesi ile İş Artışı ve Yeni Fiyat Olurları Yapılması

8. İşgal Harcı Alınması Gereken Yerlerin Takip ve Tahakkukunda Aksaklık Olması

9. İşyeri Olarak Kullanılan Dairelerin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin Hatalı Tahakkuk Ettirilmesi

10. Kamu Zararı Olarak Kişi Borcuna Alınan Tutarlarla İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılmaması

11. Kiraya Verilen Seralardan Bina Emlak Vergisi Alınmaması

12. Kurum Lehine Hükmedilen Vekâlet Ücretlerinin Tahsilinin Kayıt ve Dağıtımında Mevzuata Uyulmaması

13. Pazarcılara Yapılan Yer Tahsis Listelerinin Zamanında Bildirilmemesi Nedeniyle Yer Tahsis Edilen Kişilerin Gecikme Zammı Ödemek Durumunda Kalması

14. Periyodik Kontrol Yönetmeliği Uyarınca Asansörlerden Tahsil Edilmesi Gereken Payda Hata Olması

15. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmadan Özel Hakka Sahip Olmayan Kişiden Doğrudan Temin Suretiyle Hizmet Temin Edilmesi

16. Sinemalardan Alınan Eğlence Vergisi Payı Hesabında Bilgi Sahibi Olunmaması

17. Süre Uzatımı Verilen Yapım İşlerinde Revize İş Programının Yapılmaması

18. Taşınır İşlemleriyle İlgili Görevli Tüm Personellerin Bulunmaması

19. Taşınır Mal Yönetim Hesabının Oluşturulmaması

20. Taşınmaz Kira Sözleşmeleri Hükümlerine Uyulmaması

21. Teknik Personel Bildirimi ve İş Programının Süresinde Sunulmaması İle İlgili Yaptırımın Yapım İşlerine İlişkin Sözleşme ve Şartnamelerde Yer Almaması

22. Yapı Ruhsatında Asansörü Olmayıp Asansörü Sonradan Yapılan Binalara İlişkin Emlak Vergisi Hesabında Asansör Farkının Dikkate Alınmaması

23. Yapım İşlerinde İşe Başlama ve İşyeri Teslim Tutanağının Gerçek Durumu Yansıtmaması

24. Yapım İşlerinde Süre Uzatımı/Cezalı Çalışma Geçici Kabul Tutanağı Gibi Durumlarda Sürenin Belirlenmesine İlişkin Veri ile Geçici Kabul Tarihinde Durum Tespit Raporu Olmaması

25. Yıllara Sari Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Kesintisinin Hatalı Uygulanması

26. İç Kontrol Sistemi Mevzuat Gereklerinin Yerine Getirilmemesi

MANAVGAT RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

ALANYA BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri İle Mali Tablolar Arasında Uyumsuzluk Bulunması

2. Kalkınma Ajansı Payının Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi

3. Kullanılan Kredilere İlişkin Banka Kayıtları ile Kesin Mizanın Uyumsuz Olması

4. Tahsisli Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Uygun Olarak Yapılmaması

5. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı İle Binalar Hesabında Kayıtlı Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Uyarınca Elektrik Tüketim Vergisinden Muaf Kurum Abonelikleri İçin Vergi Ödenmesi

2. Gecekondu Fonu Hesabına Aktarılması Gereken Payların Takibinin Yapılmaması

3. Maden Payının Tahakkuk ve Tahsil Edilmemesi

4. Müze Giriş Ücretleri Belediye Payının Takip ve Tahsil Edilmemesi

5. Belediyeye Ait Taşınmazın Mevzuata Aykırı Olarak Tahsis Edilmesi

ALANYA RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

SERİK BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Taşınmazların Tümünün Kayıt Altına Alınmaması

2. Kamu İdaresi Tarafından Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenilmemesi

3. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında İzlenmesine Karar Verilen Maddi Duran Varlıkların Amortismana Tabi Tutulmaması

4. İndirim Konusu Yapılamayacak Katma Değer Vergisinin İlgili Varlık Hesabının Maliyet Bedeline Dâhil Edilmemesi

5. Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Verilen Depozito ve Teminat Niteliğindeki Değerlerin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi

6. Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin Hatalı Hesaplar Kullanılarak Muhasebeleştirilmesi

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Yerine Satış Bedelleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması

2. Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

3. İlk Madde ve Malzemeler Hesabına Kaydedilen Varlıkların Tamamının Ay Sonlarında Giderleştirilmesi

4. Geçici Kabul Noksanları Kesintilerinin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

5. Kişilerden Alacaklar Hesabındaki Alacak Tutarlarına Faiz Tahakkukunun Yapılmaması

6. Yapılan İş Artışları Nedeniyle Artan Sözleşme Bedellerinin İlgili Taahhüt Hesaplarına Kaydedilmemesi

7. Kuruma Yapılan Taşıt Bağışlarının Bütçeye Gelir Kaydedilmesi

8. Kamu İdaresine Ait Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

9. Mülkiyeti Kamu İdaresine Ait Olan Bazı Tesis ve İşletmelerin İşletme Hakkının İhale Yapılmaksızın Meclis Kararı İle Devredilmesi

10. Belediyeye Ait Bazı Taşınmazların İhale Yapılmaksızın Mevzuatta Bir Karşılığı Olmayan “İşgaliye Sözleşmesi” ile Kiraya Verilmesi

11. Birim Fiyatlı Mal Alımlarında Yapılan İş Artışı ve İş Eksilişinde Mevzuatla Belirlenen Sınırlamalara Uyulmaması

12. 4734 Sayılı Kanunun 21 ve 22’nci Maddelerindeki Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Harcamaların Yıllık Toplamının, İdare Bütçesine Bu Amaçla Konulan Ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurumundan İzin Alınmadan Aşması

13. Mal Alımlarının 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi

14. Kamu İdaresi Taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na Göre Kiraya Verilmesinde Pazarlık Usulünün Kullanılması

15. Fiyat Farkı Ödemelerinden Ek Kesin Teminat Alınmaması

16. Hizmet Alımı Suretiyle Yapılan Taşıt Kiralamalarının Mevzuata Aykırı Olarak Gerçekleştirilmesi

17. Kamu İdaresi Tarafından İhale Edilen İşlerin Tamamının veya Çok Yüksek Bir Oranının Yerine Getirilmesi İçin Yükleniciler İle Alt Yükleniciler Arasında Sözleşme İmzalanması

18. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin, Takip ve Tahsil Edilmemesi

19. Teklifi Sınır Değerin Altında Kalan Yüklenicilerden Kesin Teminatın Hatalı Alınması

20. Faaliyeti Eğlence Hizmeti Olan Bazı İşyerlerine Eğlence Vergisi Tahakkuk Ettirilmemesi

21. Kamu İdaresinden Ruhsat Alma Zorunluluğu Bulunmayan İşyerlerine Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması ile Emlak Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması

22. Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunması

23. Kamu İdaresi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Aynı Nitelikte Olan Bazı Otellerin Bina Sınıfları Arasında Uyumsuzluk Olması

24. Büyükşehir Belediyesi Tarafından Elde Edilen Otopark Gelirlerinden İlçe Belediyelerine Dağıtılacak Payın Takip Edilmemesi

25. Kamu İdaresi Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlara Yönelik Olarak Düzenlenen Sözleşme Hükümlerini Yerine Getirmeyen Kiracılar Hakkında Gerekli İşlemlerin Yapılmaması

26. Ulusal Bayram Günlerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınmaması

27. İstisnai Memuriyet Kadrosu Olan Özel Kalem Müdürlüğüne Atanan Kişilerin, Bir Süre Sonra Sınavsız Olarak Sınavla Girilebilecek Memur Kadrolarına Naklen Atanmaları

28. İşçilere Yıl İçerisinde 270 Saati Aşacak Şekilde Fazla Mesai Yaptırılması

29. Yapım İşleri İçin Verilen Süre Uzatımlarında Tüm Risk (All Risk) Sigorta Poliçelerinin Bu Süreyi Kapsayacak Şekilde Yenilenmemesi

30. Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulmaması

SERİK RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

AKSU BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Uzun Vadeli Borçlanmaya İlişkin Faiz Tutarlarının Tamamının Mevzuata Aykırı Olarak Borçlanmanın Yapıldığı Yıl Giderleştirilmesi

2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında Bulunan Duran Varlıklara Amortisman Ayrılmaması

3. Belediye Tarafından Diğer Kamu İdarelerine Tahsis Edilen veya Diğer Kamu İdareleri Tarafından Belediyeye Tahsisli Kullandırılan Taşınmazlarla İlgili Tahsis İşlemlerinin Muhasebeleştirilmemesi

4. Taşınmaz Kayıtları ile Muhasebe Kayıtları Arasında Uyumsuzluk Bulunması

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. İndirime Konu Olmayan Tutarların İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına Kaydedilmesi

2. Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Mali Hizmetler Birimindeki Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmaması

3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Doğrudan Teminlerin Elektronik Kamu Alım Platformuna (EKAP) Kaydedilmemesi

4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 ve 22 nci Maddelerine Göre Parasal Limitler Kapsamında Yapılan Alımlarda %10 Sınırının Takip Edilmemesi ve Bu Sınırın Aşılmasına Rağmen Kamu İhale Kurumundan Uygun Görüş Alınmaması

5. Atamaya İlişkin Öğrenim Şartını Sağlamadığı Halde Belediye Başkan Yardımcılığı Kadrosundan Müdürlük Kadrosuna Atama Yapılması

6. İki Yıllık Yüksekokul Mezunu Olan ve Teknik Öğrenim Görmeyen Personelin, Fen İşleri ve Yapı Kontrol Müdürü Olarak Vekaleten Görevlendirilmesi

7. Yapım İşleri Uygulamalarında Mevzuata Aykırı Hususların Bulunması

8. Büyükşehir Belediyesinin Park Yerlerinin İşletilmesinden Elde Ettiği Gelir ile Müze Giriş Ücretlerine İlişkin Aksu Belediyesine Düşen Payı Göndermemesine Rağmen İdarenin Bu Hususu Takip Etmemesi

9. Eğlence Vergisi Mükellefi Bazı İşletmeler Hakkında Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Gerçekleştirilmemesi

10. Haberleşme Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsiline Yönelik Bir İşlem Yapılmaması

11. İşyeri Ruhsat İşlemlerinin Zabıta Müdürlüğü Yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü Tarafından Yerine Getirilmesi

12. İç Kontrol Sisteminin İzleme ve Değerlendirmesinin Yapılmaması

13. İdarenin Amaç ve Hedeflerinin Gerçekleşmesini Engelleyebilecek Riskler Konusunda Değerlendirme Çalışması Yapılmaması

14. Kiraya Verilen Taşınmazlara İlişkin Kira Tutarlarının Yıllık Bazda Toplu Olarak Tahakkuk Ettirilmesi ve Kira Bedellerine İlişkin Nazım Hesapların Kullanılmaması

15. Kiracıya İhale Şartnamesinde Öngörülen Arsa Büyüklüğü Yerine Daha Fazla Büyüklükte Arsanın Kullandırılması ve Kira Şartnamesine Aykırı Olarak Arsa Üzerine Sabit Tesis Yapılması

16. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Kamuoyuna Açıklanmamas

AKSU RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

MURATPAŞA BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Mevzuat Gereği Dönem Sonunda Yapılması Gereken Bazı Muhasebe İşlemlerinin İzleyen Dönemin Başında Yapılması

2. Kıdem Tazminatı Karşılığının Ayrılmaması

3. Taşınmaz Tahsis İşlemlerinin Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

4. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Bakiyesinin Hatalı Olması

5. Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına Hatalı Kayıt Yapılması

6. Kuruma Ait Taşınmazların Değer Tespitlerinin Yapılmaması

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. Belediye Tarafından Üçüncü Kişilere Kiraya Verilen Taşınmazların Bir Kısmının Kayıtlı Değerleri Üzerinden Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabına Kaydedilmemesi

2. Süresi Geçen Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi

3. Bağış Suretiyle Edinilen Taşınırların Bütçe Gelirleri İle İlişkilendirilmesi

4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının Borç Bakiyesi ile Birikmiş Amortismanlar Hesabının Alacak Bakiyesinin Eşit Olmaması

5. Mevduat Faizi Gelirlerinin Bütçe Geliri Olarak Muhasebeleştirilmesinde Net Yerine Brüt Tutarın Dikkate Alınması

6. Ekonomik Değer Taşıyan Bilgisayar Yazılımlarının Haklar Hesabı Yerine Giderler Hesabına Kaydedilmesi

7. Muhtelif Avansların Süresinde Kapatılmaması

8. İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

9. Alınması Gereken Zemin Tahrip Ücreti ve Yıpranma Bedelinin Takip ve Tahsilatının Yapılmaması

10. Gecekondu Fonunda Toplanan Paraların Amacı Dışında Kullanılması

11. Kurum Tarafından Alınması Gereken Evsel Katı Atık Ücretine Ait Takip ve Tahsil İşlemlerinin Yapılmaması

12. Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsilinin Yapılmaması

13. Otopark Bedellerine İlişkin Gelirlerin Vadeli Hesapta Takip Edilmemesi

14. Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi

15. Kurum Bilişim Sisteminin Eksiklikler İçermesi

16. Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

MURATPAŞA RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanakları

1. Kamu İdaresi Tarafından Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenilmemesi

2. Sayıştay İlamlarında Tazminine Karar Verilen Kamu Zararı Tutarlarının Kişilerden Alacaklar Hesabında Takip Edilmemesi

3. Geçici Kabul Noksanları Kesintilerinin Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi

4. Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Yerine Satış Bedelleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması

5. Taşınmazlar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Doğrudan Giderleştirilmesi

6. Bir Yıldan Uzun Vadeli Borçların Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında İzlenmemesi

7. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tarafından Üretilen Demirbaşların Varlık Hesaplarına Alınmaması

8. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

2. Kişilerden Alacaklar Hesabındaki Alacak Tutarlarına Faiz Tahakkukunun Yapılmaması

3. Kamu İdaresine Ait Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

4. Meclis Kararı Alınmadan Asansör Muayene Kuruluşu ile Protokol Yapılması

5. İmtiyaz Hakkı Niteliğinde Olan Ambalaj Atıklarının Toplanması Yetkisinin Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Aykırı Olarak Verilmesi

6. Fiyat Farkı Ödemelerinden Ek Kesin Teminat Alınmaması

7. Büyükşehir Belediyesi Tarafından Elde Edilen Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine Nüfuslarına Göre Dağıtılacak Payın Takip Edilmemesi

8. Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları

9. Kalkınma Ajansına Aktarılan Payın Hatalı Hesaplanması

10. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin, Tahsil Edilmemesi

11. Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilat Tutarlarının Banka Hesaplarına Yirmi Gün İçinde Aktarılmaması

12. Ulusal Bayram Günlerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınmaması

13. İşçilere Yıl İçerisinde 270 Saati Aşacak Şekilde Fazla Mesai Yaptırılması

14. Dolu Kadroya Vekâlet Ettirilmesi ve Vekâlet Ettirilen Kişinin Harcama Yetkililiği Görevini Yapması

15. Yıl İçinde İşe Başlayan Sözleşmeli Personele Ait Yıllık İzin İşlemlerinin Hatalı Uygulanması

DÖŞEMEALTI RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

KEMER BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanakları
1. Geçici Kabulü Tamamlanan Bazı Yapım İşlerine Ait Giderlerin Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında Yer Almaması
B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
1. Dernek ve Vakıflara Belediye Kanununa Aykırı Taşınmaz Tahsisi Yapılması
2. Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsilinin Yapılmaması
3. Mülkiyeti Belediyeye Ait Olup Kiraya Verilen Taşınmazlardan Kira Süresi Sona Erenlerin İhale Yapılmaksızın Sözleşme Sürelerinin Uzatılması
4. Belediye Kanunu'na Aykırı Yetki Devirlerinin İptal Edilmemesi

KEMER RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İÇİN TIKLAYIN

KAŞ BELEDİYESİ BULGU LİSTESİ
A. Denetim Görüşünün Dayanakları
1. Taşınır İşlemlerinin Mevzuata Uygun Yapılmaması
2. İndirilecek KDV Hesabı'nın Kullanılmaması
3. Tahsisli Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması
4. Belediyeye Ait Taşınmazların Emlak Vergi Değeri Üzerinden Kaydedilmesi
5. Bütçe İçi İşletmeye Ait Taşınırların Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması
B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
1. Banka Hesabının Alacak Toplamı ile Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Borç Toplamı Arasında Denklik Bulunmaması
2. Tahakkuk Eden Vadeli Mevduat Faizinin Eksik Kaydedilmesi
3. Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
4. Kent Mobilyaları Yapılması ve İşletilmesine İlişkin Mevzuata Aykırı Hususlar
5. Sözleşmeli Personele Ödenen Sosyal Denge Tazminatının Prime Esas Kazanca Dâhil Edilmemesi
6. Emlak Vergisine Tabi Binaların İnşaat Sınıflarının Hatalı Tespit Edilmesi
7. Yapı Ruhsatı Olmayan Binalardan Bina Vergisi Yerine Arazi Vergisi Alınması
8. Belediyece Kiraya Verilen Reklam Alanlarına İlişkin İlan ve Reklam Vergisinin Tahakkuk Ettirilmemesi
9. Büyükşehir Belediyesinden İlçe Belediyesine Aktarılması Gereken Otopark Yerlerinin İşletilmesine İlişkin Gelirin Takibinin Yapılmaması
10. Büyükşehir Belediyesince Kaş Belediyesine Gönderilmeyen Müze Giriş Ücreti Paylarının Takibinin Yapılmaması
11. Kredi Kartları ile Yapılan Tahsilatların Yasal Süresi İçerisinde Kurum Hesaplarına Geçmemesi
12. Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsilinin Yapılmaması

KAŞ RAPORUNUN TAMAMI VE AYRINTISI İCİN TIKLAYIN

 
Eski bina kreşe dönüşecek
 
Kazada ölen gence siyah balonlu anma
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Eski bina kreşe dönüşecek
MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi'nde yeni binasına ...
Su jimnastiğinin kraliçeleri
MURATPAŞA Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlediği ücretsiz ...
Karne hediyesi tiyatro
ANTALYA'nın önde gelen eğitim kurumlarından FHC Sahne Sanatları Akademisi ...
 
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından uyuşturucu madde ticareti ...
Kumluca'da Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Deve ...
Turistik yatlara kış bakımı
ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, ...
 
Ukraynalılardan 'Gogol' müzikali
UKRAYNA Kültür ve Sanat Derneği, Nikolay Gogol'un 'Dikanka Yakınlarında ...
Özlediyseniz fesi, peçeyi ve de medreseyi...
Dursun GÜNDOĞDU yazdı
Kayıp hayvanları jandarma buldu
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 32 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince ...
 
Dursun Gündoğdu
Atatürk kırmızı çizgimizdir
YAZARLAR
Turgut Güngör
Turgut Güngör
Kötü gözle bakan başka yere gitsin
Serpil Nur Abiral
Serpil Nur Abiral
Hayatımıza hoş geldin miniğim…
İsa Altun
İsa Altun
Saldırıların amacı bilgilerimiz
Mesut Gürkan
Mesut Gürkan
Antalya’da başhekim olmak
Nesrin Mater
Nesrin Mater
Muratpaşa'da neler neler oluyor?
Duran Canatan
Duran Canatan
Eşitlik Projesi
K. Kemal Derin
K. Kemal Derin
TİARTİ
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA GÜN HABER
ASTROLOJİ
Koç
 
21 Mart - 20 Nisan
İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağınız, politik manevralarla krizleri kendi yararınıza dönüştürebileceğiniz ...
 
Ana Sayfa Türkiye Antalya BURDUR ISPARTA Siyaset Turizm KAMPÜS Sağlık Ekonomi Spor
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva