Cinsel saldırı sanığını dövdüler
Cinsel saldırı sanığını dövdüler
Başkan Uysal, Acar Ailesi'ni yenilenen evinde ziyaret etti
Başkan Uysal, Acar Ailesi'ni yenilenen evinde ziyaret etti
ATSO'dan haksız rekabet uyarısı
ATSO'dan haksız rekabet uyarısı
Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu
Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu
17 Aralık 2014 Çarşamba - 11:30

İşte kapatılan yolsuzluk dosyaları!

Türkiye geçen yıl 17 Aralık sabahına, 4 bakan çocuğuna yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yapılan operasyonla uyandı. Bakan çocukları İranlı işadamı Reza Zarrab ve Ali Ağaoğlu gibi çok sayıda isim gözaltına alındı.

İşte kapatılan yolsuzluk dosyaları!
Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Google+'da Paylaş Haberi Yazdır Arkadaşına Gönder Metni küçült Metni büyüt

Bakan çocuklarının evlerinde deste deste dolar ve euronun yanı sıra para sayma makineleri ve kasalar çıktı. Halkbank Müdürü’nün evinde de ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar bulundu.
 
İktidarın ‘darbe’ diye nitelendirerek örtbas etmeye çalıştığı operasyon sonrası birçok hukuksuzluğa imza atıldı. Soruşturma savcıları görevden el çektirildi, operasyonu yürüten polisler gözaltına alındı. Birçok yasa değiştirildi ve 53 şüphelinin tamamı serbest bırakıldı.
 
Ardından, yolsuzluk soruşturmasının yıldönümünde, takipsizlik kararına itiraz yeni yasalarla oluşturulan sulh ceza hakimliği tarafından reddedildi.
 
17 ARALIK
 
Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla dö­ne­min ba­kan­la­rı Za­fer Çağ­la­yan, Mu­am­mer Gü­ler ve Er­do­ğan Bay­rak­tar'ın oğul­la­rı­nın ev­le­ri­ne ope­ras­yon dü­zen­len­di. Ba­ka­n oğulları Ba­rış Gü­ler, Sa­lih Ka­an Çağ­la­yan, Ab­dul­lah Oğuz
Bay­rak­tar gö­zal­tı­na alın­dı.
 
İran­lı İşa­da­mı Re­za Zar­rab ve Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan ile Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir ve işa­da­mı Ali Ağa­oğ­lu da­hil çok sa­yı­da ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ba­rış Gü­ler'in evin­de ya­ta­ğın üze­rin­de des­te des­te eu­ro, do­lar, li­ra ve pa­ra say­ma ma­ki­ne­si ile 7 adet çe­lik ka­sa dik­kat çek­ti. HalkBan­k Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan'ın evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rı­nda 4.5 mil­yon do­la­r bulundu.

 18 ARALIK
 
Em­ni­yet­te tas­fi­ye ope­ras­yo­nuyla 50’yi aş­kın il mü­dü­rü gö­rev­den alın­dı. İs­tan­bul Em­ni­yeti’nde Em­ni­yet Mü­dü­rü Hü­se­yin Çap­kın ile 500’ü aş­kın po­lis gö­rev­den alın­dı.
 
 21 ARA­LIK
 
Re­za Zar­rab, Ba­rış Gü­ler, Ka­an Çağ­la­yan ve HalkBan­k Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan'ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 24 ki­şi tu­tuk­lan­dı.
 
25 ARA­LIK
 
Ba­ka­nlar Çağ­la­yan ile Gü­ler ba­kan­lık gö­rev­le­rin­den is­ti­fa et­ti. NTV'nin can­lı ya­yı­nda Er­do­ğan Bay­rak­tar, “So­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da var olan ve onay­la­nan imar plan­la­rı­nın bü­yük bir bö­lü­mü Sa­yın Baş­ba­kan'ın ta­li­ma­tıy­la ya­pıl­dı. Baş­ba­ka­n’­ın is­ti­fa et­me­si ge­re­ki­r” dedi.
 
26 ARA­LIK
 
İs­tan­bul po­li­si, mah­ke­me­nin 'yol­suz­luk id­di­asıy­la 30 ki­şi­ye gö­zal­tı' em­ri­ne uy­ma­dı. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, ken­di­si­ne bil­gi ver­me­yen Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş'ı dos­ya­dan al­dı. Ak­kaş “So­ruş­tur­ma yap­mam en­gel­len­di” de­di.
 
16 OCAK
 
HSYK, 20 sav­cı­nın gö­rev ye­ri­ni de­ğiş­tir­di. İs­tan­bul'da 25 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun startını ve­ren Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş Te­kir­dağ'a atan­dı.
 
16 OCAK
 
Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun ikin­ci aya­ğı olan 25 Ara­lık'ta 41 ki­şi hak­kın­daki gö­zal­tı ka­rar­ı kal­dı­rıl­dı. Gö­zal­tı ka­ra­rı ve­ri­len isim­ler ara­sın­da Suu­di iş ada­mı Ya­sin El Ka­dı ile işa­dam­la­rı Fa­tih Sa­raç, La­tif Top­baş, Ni­hat Öz­de­mir, Or­han Ce­mal Kal­yon­cu da vardı.
 
29 OCAK
 
İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ye­ni ata­nan Ha­di Sa­li­hoğ­lu İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de çok sa­yı­da sav­cı­nın gö­rev ye­ri­ni de­ğiş­tir­di. Yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten sav­cı­lar Ce­lal Ka­ra ve Meh­met Yüz­geç de dos­ya­dan el çek­ti­ril­di.
 
9 ŞU­BAT
 
İz­mir Li­man İş­let­me­si’n­de­ki rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten Sav­cı Ali Çe­lik'in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 100'den faz­la sav­cı­nın gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti.
 
11 ŞU­BAT
 
Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz, Bo­lu'ya düz sav­cı ola­rak atan­dı.
 
11 ŞU­BAT
 
CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­kan Er­do­ğan ile oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len ses ka­yıt­la­rı­nı grup top­lan­tı­sın­da din­let­ti. Ses ka­yıt­la­rı­na gö­re; 24 sa­at içe­ri­sin­deki 5 gö­rüş­mede Er­do­ğan, Üs­kü­dar Kı­sık­lı­’da­ki evin­de bu­lun­du­ğu ile­ri sü­rü­len 1 mil­yar Eu­ro’nun sı­fır­la­ma­sı­nı is­te­di.
 
14 ŞU­BAT
 
Halk­bank es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan'ın da ara­la­rın­da ol­du­ğu 6 ki­şi için tah­li­ye ka­ra­rı ve­ril­di.
 
20 ŞU­BAT
 
Şu­bat ayı­nın ba­şın­da gö­rev­den alı­nan TÜ­Bİ­TAK Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve BİL­GEM Baş­ka­nı Ha­san Pa­laz, “Baş­ba­ka­nın ofi­sin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len bö­cek­le il­gi­li ra­por­da tah­ri­fat yap­mam is­ten­di­” de­di.
 
27 ŞUBAT
 
HSYK Ya­sa­sı­’nı Cumhurbaşkanı Gül ona­dı. HSYK’­da 600 ki­şi­nin gö­re­vi sona erdi.
 
28 ŞUBAT
 
Ba­rış Gü­ler, Ka­an Çağ­la­yan ve Re­za Zar­rab ser­best bı­ra­kıl­dı. So­ruş­tur­ma­da tu­tuk­lu kal­ma­dı.
 
1 MART
 
Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­nı dü­zen­le­yen ya­sa AK­P’­li­le­rin oy­la­rı ile Mec­li­s’­ten geç­ti. Ders­ha­ne­ler için son ta­rih 1 Ey­lül 2015 denildi.
 
2 MART
 
Mİ­T’­in bü­tün di­nî frak­si­yon ve grup­la­rı iz­le­me ta­li­ma­tı ver­di­ği or­ta­ya çık­tı.
 
21 MART
 
Twit­ter ka­pa­tıl­dı.
 
28 MART
 
Yo­utu­be ya­sak­lan­dı.
 
3 MAYIS
 
17 Ara­lık dos­ya­sın­da­ki TO­Kİ so­ruş­tur­ma­sın­da, 60 şüp­he­li hak­kın­da­ki dos­ya ka­pa­tıl­dı.
 
7 TEMMUZ
 
An­ka­ra Sav­cı­sı Ser­dar Coş­ku­n’­un Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ne yö­ne­lik hu­kuk dı­şı fiş­le­me ve ta­kip ta­li­ma­tı ge­re­ği Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’n­de oluş­tu­ru­lan Koz­mik Ça­lış­ma Gru­bu, 81 il­de 100 bi­n kişilik fiş­le­me lis­te­si yaptı.
 
22 TEMMUZ
 
Sa­hur vak­ti 115 po­lis gö­zal­tı­na alın­dı. 76’sı ser­best bı­ra­kıl­dı. İd­di­ana­me ay­lar­ca ha­zır­la­na­ma­dı.
 
22 TEMMUZ
 
Se­lam Tev­hid Ör­gü­tü so­ruş­tur­ma­sında ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.
 
1 EY­LÜL
 
25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sında Bi­lal Er­do­ğan’ın da aralarında olduğu 96 ki­şi hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.
 
3 EKİM
 
Kim­se Yok Mu Der­ne­ği­’nin yar­dım top­la­ma yet­ki­si Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la hu­kuk­suz şe­kil­de elin­den alın­dı.
 
18 EKİM
 
17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­na ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.
 
30 EKİM
 
MGK top­lan­tı­sın­da bü­tün ce­ma­at­ler teh­dit kap­sa­mı­na so­kul­du ve hü­kü­me­te et­kin mü­ca­de­le için tav­si­ye­de bu­lu­nul­ma­sı ka­ra­rı alın­dı.
 
19 KASIM
 
Ad­li Tıp, 17 Aralık ta­pe­ler­inde ek­le­me-çı­kar­ma olmadığını açıkladı.
 
22 KASIM
 
Re­za Zar­rab, Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na Ba­rış Gü­le­r’­e ay­lık 30 bin do­lar da­nış­man­lık üc­re­ti ver­di­ği­ni söyledi.
 
27 KASIM
 
Ege­men Ba­ğış, Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na Zar­ra­b’­dan ge­len çi­ko­la­ta pa­ket­le­ri­ni he­di­ye di­ye ka­bul et­ti­ği­ni açık­la­dı.
 
5 ARALIK
 
Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na ifa­de ve­ren Za­fer Çağ­la­yan, 700 bin li­ra­lık sa­at­iyle il­gi­li “Sa­at tak­ma­yı se­ve­rim, bu tür sa­at­ler alı­rım. Pa­ra­sı­nı öde­dim, işa­da­mı­na ge­tirt­ti­m” de­di.
 
5 ARALIK
 
Mu­am­mer Gü­ler, Mec­lis Ko­mis­yo­nu­’na ver­di­ği ifa­de­de ken­di­le­ri­ni Yü­ce Di­va­n’­a gön­der­me­me­le­ri­ni ri­ca et­ti.
 
TAKİPSİZLİĞE İTİRAZA SULH HAKİMİNDEN REST
 
Yolsuzluk dosyasında şikayetçi olarak yer alan eski emniyet müdürü Orhan İnce’nin 17 Aralık’a takipsizlik kararına itirazı İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi Fevzi Keleş tarafından reddedildi.
 
İnce'nin avukatı takipsizlik ve itiraza ret kararlarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtti. Meclis’teki Soruşturma Komsiyonu’nun çalışmalarını tamamlamasına kısa bir süre kala takipsizlik kararı verilmesi
dikkat çekti.
 
KAYNAK: BUGÜN 
 

 
Kılıçdaroğlu: Halkın parasını çalacak kadar...
 
Bağış'tan bomba 17 Aralık tweeti
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Göreme'de balon düştü; 1 ölü
Tur için havalanan balon düştü, çok sayıda yaralı var.
Anasınıfına din dersi geldi!
"Anasınıfında derse besmeleyle başlansın" talimatı...
Eylemcinin ağzını yırtıyordu
ADANA'da dinlenme parkına, Kobani'de IŞİD'e karşı savaşırken ölenler için ...
 
Cemaat operasyonu onlara da uzanabilir
Cemaat'e yönelik soruşturmada dikkat çeken Taşhiyeciler dosyasında bir gelişme daha ortaya çıktı.
Fuat Avni'den provokasyon iddiası
Twitter fenomeni Fuat Avni, Kur'an cevşen okuyarak bekleyen kalabalıklara ...
İbrahim Tatlıses'in mal varlığı
Listedeki bilgilerin yanlış olduğunu ileri söyleyen Tatlıses, mal varlığını ...
 
140 yıl sonra ilk kez görüldü
TÜRKİYE’de ilk kez görülerek kayda alındığı 1874 yılından itibaren kuş ...
Kılıçdaroğlu operasyon için ne dedi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu '14 Aralık Operasyonu' kapsamında yapılan gözaltılarla ilgili konuştu.
14 Aralık Operasyonu
Türkiye bu pazar sabahına yeni bir operasyon haberiyle uyandı. Polis, ...
 
Dursun Gündoğdu
'Kim bu adam?' diye sormadınız mı?
YAZARLAR
Turgut Güngör
Turgut Güngör
Sönecek ocak su istemez
Yakup Alıcıgüzel
Yakup Alıcıgüzel
Coronaya karşı ne iyi gelir?
Serpil Nur Abiral
Serpil Nur Abiral
Vallahi güle güle 2020
İsa Altun
İsa Altun
Şiddete 'Sessiz kalma'
Nesrin Mater
Nesrin Mater
Yıl yeni umut daimi...
Mesut Gürkan
Mesut Gürkan
Antalya’da başhekim olmak
Duran Canatan
Duran Canatan
Eşitlik Projesi
K. Kemal Derin
K. Kemal Derin
TİARTİ
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA GÜN HABER
ASTROLOJİ
Koç
 
21 Mart - 20 Nisan
Ocak ayında ikili ilişkilere karşı daha az sert olduğunuzu hissedeceksiniz. En çok da kalbinizle dokunacağınız kişilerle ...
 
Ana Sayfa Türkiye Antalya BURDUR ISPARTA Siyaset Turizm KAMPÜS Sağlık Ekonomi Spor
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletiYimIletisim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva