Başkan Uysal'dan kadınlara çağrı
Başkan Uysal'dan kadınlara çağrı
Nazım Sangare'den bağlama resitali
Nazım Sangare'den bağlama resitali
Başkan Bahar, 11 SİAD başkanını konuk etti
Başkan Bahar, 11 SİAD başkanını konuk etti
Antalya'da Runatolia heyecanı
Antalya'da Runatolia heyecanı
10 Ekim 2012 Çarşamba - 08:53

Torpil ricasında son durum

AK­P’­li ve­kil Mur­ta­za Ye­ti­ş’­in Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’n­dan torpili hemen yerine geldiği iddia edildi. İddialara göre Ömer Dinçer AKP'li vekilin yakını için yıllardır devam eden puanlama yöntemini değiştirdi.

Torpil ricasında son durum
Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Google+'da Paylaş Haberi Yazdır Arkadaşına Gönder Metni küçült Metni büyüt


Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün konuyla ilgili yazısı şöyle:

AK­P’­li ve­kil Mur­ta­za Ye­ti­ş’­in Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’n­dan “mü­şa­vir­li­k” sı­na­vı­na ka­tı­lan hem­şe­ri­si için tor­pil is­te­di­ği­ne iliş­kin no­t ortaya çıkmıştı. Sınavdan 19 gün sonra puanlama sistemi değişti.

Fo­to mu­ha­bi­ri ar­ka­daş­la­rı­mız, TBMM’­de il­ginç gö­rün­tü­ler ya­ka­lar, bun­lar ara­sın­da “tor­pi­l” not­la­rı da sık­ça ba­sın­da yer alır. Mil­let­ve­ki­li­nin elin­de “tor­pil no­tu­” bu­lu­nan fo­toğ­ra­fı bu kez DHA mu­ha­bi­ri Ümit Ko­zan çek­ti ve o fo­toğ­raf Sözcü’de ya­yım­lan­dı. Bu fo­toğ­ra­fın pe­şi­ne düş­tü­ğüm­de bu ka­dar il­ginç bil­gi­le­re ula­şa­ca­ğı­mı açık­ça­sı bek­le­mi­yor­dum.

AKP Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Mur­ta­za Ye­ti­ş’­in ba­ka­na hi­ta­ben yaz­dı­ğı, an­cak ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri­nin “bi­ze ulaş­tı­rıl­ma­dı­” de­di­ği not­ta, ”Sa­yın Ba­ka­nım, da­ha ön­ce uzun sü­re yö­ne­ti­ci­lik ya­pan ha­len Adı­ya­man Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si’n­de öğ­ret­men ola­rak ça­lı­şan Y.A’­nın Ka­hi­re (Mı­sır) Eği­tim Ata­şe­si ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si hu­su­su­nu hür­met­le­ri­miz­le arz ede­rim. Say­gı­la­rım­la­” di­ye ya­zı­yor­du.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı eği­tim mü­şa­vir­le­ri ve eği­tim ata­şe­le­ri sı­nav kı­la­vu­zu­nu 20 Tem­muz 2012’de açık­la­dı. Sı­nav da 16 Ey­lül 2012’de ya­pıl­dı. Sı­na­va ka­tı­lan­lar, sı­nav so­nuç­la­rı­nı he­ye­can­la bek­le­me­ye baş­la­dı­lar. Eği­tim ata­şe­si, gö­rev­len­di­ril­di­ği ül­ke­de ay­da or­ta­la­ma 6 bin 200 Eu­ro ala­cak­tı.

Sı­nav kı­la­vu­zu­na gö­re, aday­la­ra 100 so­ru yö­nel­ti­le­cek, de­ğer­len­dir­me 100 pu­an üze­rin­den ya­pı­la­cak­tı. Sı­nav­da ba­şa­rı­lı sa­yı­la­bil­me­si için ada­yın 70 ve üze­rin­de pu­an al­ma­sı, di­ğer bir de­yim­le 100 so­ru­dan en az 70’i­ni doğ­ru ce­vap­lan­dır­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu sis­tem ye­ni de­ğil, 1999 yı­lın­dan bu ya­na uy­gu­la­nan bir yön­tem ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­ta­lım.

SINAV YAPILDIKTAN 19 GÜN SONRA

Ken­din­den ön­ce­ki ba­kan­la­rı sık sık eleş­tir­me­siy­le ta­nı­nan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer, ya­pa­ca­ğı­nı yi­ne yap­tı, ön­ce­ki ba­kan­lar dö­ne­min­de­ki uy­gu­la­ma­yı da, üs­te­lik sı­nav ya­pıl­dık­tan tam 19 gün son­ra de­ğiş­tir­di. Yö­net­me­lik ve bu­na iliş­kin çı­ka­rı­lan kı­la­vu­za da­ya­lı ola­rak 16 Ey­lü­l’­de sı­na­va ka­tı­lan aday­lar, so­nuç­la­rı bek­ler­ken Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın, kı­la­vuz­da ol­ma­yan bir du­yu­ru­su­nu gör­dü­ler. Pu­an­la­ma sis­te­mi de­ğiş­ti­ril­miş, 70 pu­an al­ma zo­run­lu­lu­ğu da or­ta­dan kal­dı­rıl­mış­tı.

Ne ol­muş­tu da, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı 70 ve üzerinde so­ru ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken, uy­gu­la­ma­yı de­ğiş­tir­miş­ti? TBMM’­de Su­ri­ye­’ye sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­nin ve­ri­lip ve­ril­me­me­si ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler ya­pı­lır­ken, AKP Mil­let­ve­ki­li Mur­ta­za Ye­tiş, sı­na­va ka­tı­lan hem­şe­ri­si­nin işi için ha­zır­la­dı­ğı no­tu ba­ka­na ver­me­nin ha­zır­lı­ğı için­dey­di.

Bu ka­dar özen­le yaz­dı­ğı­na gö­re, bu not Ba­kan Ömer Din­çe­r’­e ve­ril­miş­tir. An­cak, Ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri­ne sor­du­ğum­da “Ta­lep Sa­yın Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan alın­ma­mış­tır. Ta­lep­le il­gi­li de bir iş­lem ya­pıl­ma­sı müm­kün de­ğil­di­r” de­di­ler, ba­şa­rı­lı olan­la­rın da­ha son­ra mü­la­ka­ta alın­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı­lar.

Bu ka­dar da ol­maz. 4 Eki­m’­de “tor­pil fo­toğ­ra­fı­” çe­ki­li­yor, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı AB ve Dış İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 5 Eki­m’­de “du­yu­ru­” ya­pı­lı­yor. Bu du­yu­ru da, sı­nav de­ğer­len­dir­me yön­te­mi­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği be­lir­ti­li­yor ve şöy­le de­ni­li­yor:

“Her branş için ba­şa­rı pua­nı he­sap­lan­ma­sın­dan [ Pu­an =( Doğ­ru Sa­yı­sı /max.doğ­ru sa­yı­sı) x100 ] for­mü­lü kul­la­nı­la­cak­tır. Sı­nav­da yer ala­cak her so­ru pu­an ola­rak eşit ağır­lı­ğa sa­hip­tir.”

ARTIK 53 PUAN YETERLİ OLACAK


Sı­nav kı­la­vu­zun­da açık­la­nan “mut­lak de­ğer­len­dir­me­” sis­te­mi­nin ye­ri­ni il­ginç bir “ba­ğıl de­ğer­len­dir­me­” sis­te­mi al­dı. Bu de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re ör­ne­ğin sı­nav­da en yük­sek no­tu ( bu du­rum­da ham pua­nı) alan ada­yın no­tu 75 ol­sun ve bir baş­ka aday da 53 pu­an al­mış ol­sun. Kı­la­vuz­da açık­la­nan de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re ikin­ci aday 70 pua­nın al­tın­da pu­an al­dı­ğı için ba­şa­rı­sız sa­yı­la­ca­ğı hal­de, ye­ni de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re 53 pu­an alan bu aday ye­ni he­sap­la­may­la 70.6 pu­an ala­rak ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak. De­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re hiç­bir ada­yın ba­şa­rı­lı sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı bir sı­nav­da an­cak 46 pu­an ala­bil­miş olan bir aday bi­le ME­B’­in ye­ni de­ğer­len­dir­me sis­te­mi ile 70 pua­nın üze­rin­de pu­an al­mış ola­rak ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak.

70’İN ALTINDA ALDIKLARI İÇİN Mİ?

Bu “son da­ki­ka de­ği­şik­li­ği­” kim­ler için ya­pıl­dı? Sı­na­va ka­tı­lan bir eği­tim­ci, “Ba­kan­lı­ğın yurt­ dı­şı­na gön­der­mek is­te­dik­le­ri tor­pil­li ki­şi­le­r 70 ve üze­ri pu­an ala­ma­dık­la­rı için on­la­rı kur­tar­mak ama­cıy­la mı ya­pıl­dı?” di­ye so­ru­yor.

ABD, Al­man­ya, Fran­sa, Avus­tur­ya, Avus­tral­ya, Bel­çi­ka, Da­ni­mar­ka, Gür­cis­tan, Hol­lan­da, İn­gil­te­re, İs­viç­re, İs­veç, Mı­sır, Rus­ya, S. Ara­bis­tan, KKTC, Ka­za­kis­tan, Türk­me­nis­tan, Azer­bay­can, Kır­gı­zis­tan ve Öz­be­kis­ta­n’­da mü­şa­vir­lik ve ata­şe­lik­ler var.

Bu ül­ke­ler yet­mi­yor­muş gi­bi 10 Ey­lül 2012’de AB­D’­nin Boston, Chi­ca­go, Ho­us­ton, Fran­sa­’nın Bor­do, İtal­ya­’nın Mi­la­no, S. Ara­bis­ta­n’­ın Cid­de kent­le­ri­nin ya­nı sı­ra İran, Af­ga­nis­tan, Ro­man­ya, Bul­ga­ris­tan, Ma­ke­don­ya, Bos­na Her­sek, Ar­na­vut­luk, Uk­ray­na, Pa­kis­tan, Lib­ya, Ka­na­da­’da mü­şa­vir­lik ve ata­şe­lik­ler açıl­ma­sı ka­rar­laş­tır­dı.

Ya­zı­lı sı­na­vın de­ğer­len­dir­me­sin­de bun­lar olur­ken mü­la­kat­ta ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni va­rın siz he­sap edi­n…

 
Gökçek’ten Alevilere hakaret
 
'Bizdeki tabletlerde adeta ticaret fışkırıyor'
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Badak'tan Türel'e gönderme: O yanlışları ben yapmazdım
AKP Antalya Milletvekili Sadık Badak, Antalya Ekspres Gazetesi'nden Ali ...
Kılıçdaroğlu CNN Türk'te konuştu
CNN Türk'te Tarafsız Bölge isimli programda Ahmet Hakan 'ın sorularını ...
Gürkut Acar'dan Başbakan'a zor sorular
CHP Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar, Özgür Suriye Ordusu adına çatışmalara ...
 
'Savaş oyunu gerçek oluyor'
Tezkerenin yankıları sürüyor. CHP lideri 'planları adım adım gerçekleşiyor' dedi
Türel, Genel Başkan Yardımcısı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Genel Başkan ...
Türel ve Çavuşoğlu MYKY'ya kaç oyla seçildi
AKP Kongresi'nde MKYK'ya giren 50 ismin aldıkları oy açıklandı. Mevlüt ...
 
Kök: AKEDAŞ peşkeş çekiliyor
CHP Antalya İl Başkanı Devrim Kök, önümüzdeki aylarda özelleştirme ihalesi ...
Elinde - dilinde hikmet aranıyor
Neredeyse doğaüstü güçlerle donatıldığı iddia edilecek kadar zaman zaman ...
CHP'de Büyükerşen sürprizi
CHP kulislerinde Büyükerşen'le ilgili o iddia konuşuluyor
 
Dursun Gündoğdu
BİZİM CENAH SU KAYNATIYOR
YAZARLAR
İsa Altun
İsa Altun
İhmal istismara yol açar
Nesrin Mater
Nesrin Mater
Muratpaşa'da neler neler oluyor?
Serpil Nur Abiral
Serpil Nur Abiral
Bayrağımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum
Mesut Gürkan
Mesut Gürkan
Buluşma Ekici’de
Duran Canatan
Duran Canatan
Eşitlik Projesi
K. Kemal Derin
K. Kemal Derin
TİARTİ
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA GÜN HABER
ASTROLOJİ
Koç
 
21 Mart - 20 Nisan
Şubat ayı size tüm güzellikleri ile geliyor diyebiliriz. Tabii ki önemli olan sizlerin neler yapacağınıza bu ay içerisinde ...
 
Ana Sayfa Türkiye Antalya BURDUR ISPARTA Siyaset Turizm KAMPÜS Sağlık Ekonomi Spor
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva